top of page

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne hoteluTrwająca w Polsce od niespełna roku pandemia koronawirusa silnie odcisnęła, odciska i z pewnością nadal będzie odciskać swoje piętno na wielu sferach życia.

Jedną ze sfer wrażliwych na wszelkie zmiany jest gospodarka. Rynek składa się z wielu branż. Każda z nich z różną intensywnością reaguje na wszelkie zmiany dokonujące się na rynku. Niezaprzeczalnie jednak pandemia swoim zasięgiem dotknęła wiele sektorów gospodarki. Jednym z takich sektorów jest hotelarstwo.


Sytuacja hoteli w dobie pandemii koronawirusa

Od blisko 10 miesięcy przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie prowadzą działalność gospodarczą w tzw. przysłowiową „kratkę”. Rytm ich funkcjonowania wyznaczają rządowe decyzje o konieczności ograniczania działalności. Po raz pierwszy taka sytuacja zaistniała na przełomie marca i kwietnia 2020 roku. Luzowanie obostrzeń, które zbiegło się w czasie z okresem wakacyjnym, stopniowo następowało od czerwca ubiegłego roku. Właściciele hoteli pokładali wówczas nadzieje na podreperowanie swojego budżetu. Wraz z jesienią nadeszła druga fala pandemii skutkująca wzrostem zachorowań. Skłoniło to rząd do ponownego podjęcia decyzji o konieczności znacznego ograniczenia funkcjonowania firm prowadzących działalność w poszczególnych sektorach gospodarki, w tym hoteli. Rząd zdecydował bowiem o możliwości świadczenia przez nich usług tylko dla osób będących w podróży służbowej. Również i tego zakazano w grudniu. Tym samym, właściciele hoteli ponownie pozbawieni zostali szansy na odrabianie strat.

Obecnie hotele nie mogą przyjmować gości, więc de facto nie prowadzą działalności. Nadal jednak muszą ponosić koszty stałe wynikające z konieczności utrzymania obiektów. Wedle najnowszych informacji, taka sytuacji będzie panowała przynajmniej do końca stycznia.

Hotelarzom zaoferowana została pomoc publiczna w ramach kolejnych wersji tarcz antykryzysowych. Zgodnie jednak twierdzą, że stanowi to jedynie „kroplę w morzu potrzeb”.

Powyższe pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że hotelarstwo to jedna z branż, która silnie odczuwa skutki trwającej pandemii koronawirusa. Dlatego w pełni zrozumiałe jest, że przedłużająca się niepewna sytuacja generuje wiele pytań. Przede wszystkim, co dalej? W jaki sposób prowadzić działalność? Jakie decyzje podejmować?


Rola doradcy restrukturyzacyjnego w przeprowadzeniu restrukturyzacji

Na mocy ustawy Prawo restrukturyzacyjne kompleksowym wsparciem prawno-ekonomicznym w kryzysie zajmuje się licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Licencję wydaje Minister Sprawiedliwości, który dla szczególnie doświadczonych osób wydaje tytuł „kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego”

Doradca restrukturyzacyjny planuje strategię wyjścia z kryzysu, wybiera najlepsze narzędzie ochronne w postaci jednego z 5 postępowań restrukturyzacyjnych, doprowadza do jego wszczęcia oraz kompleksowo je prowadzi. Za sferę biznesowo-operacyjną nadal odpowiada zarząd lub właściciel, choć ze wsparciem merytorycznym doradcy.

Realizacja wypracowanego wspólnie planu restrukturyzacji pozwala na przywrócenie właściwego funkcjonowania biznesu oraz zawarcie porozumienia z wierzycielami w przedmiocie spłaty zadłużenia powstałego przed otwarciem procedury.


Korzyści nowego trybu postępowania restrukturyzacyjnego dla hoteli

Jednym z dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które zostało wprowadzone przez przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0[1] i stanowi odpowiedź na trudną sytuację finansową wielu przedsiębiorstw wynikającą z warunków pandemicznych.

Z danych zebranych z Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) wynika, że do końca grudnia 2020 roku 366 przedsiębiorstw dokonało obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Ta liczba dowodzi o popularności tego trybu restrukturyzacji. Jednak spośród tych 366 podmiotów zaledwie 13 stanowiły podmioty zakwalifikowane według PKD jako „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”.

W tym zaś zaledwie 3 podmioty świadczą usługi hotelarskie. Stanowi to niecały 1% wszystkich podmiotów. Trudno zdefiniować, jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy, ale podejrzewamy, że może to wynikać z powszechnego informowania o pomocy oferowanej w ramach tarcz antykryzysowych i niewiedzy o możliwościach skorzystania z uproszczonej restrukturyzacji.

Warto wskazać właścicielom hoteli korzyści przypisywane temu rodzajowi restrukturyzacji:

  • wraz z dokonaniem obwieszczenia w MSiG hotel uzyskuje ochronę przed wypowiedzeniem umów kluczowych dla funkcjonowania jego biznesu. Mowa m.in. o umowach: dzierżawy, kredytowych, leasingowych,

  • wierzytelności powstałe przed wszczęciem procedury ulegną „zamrożeniu”, a ich spłata będzie objęta układem z wierzycielami,

  • postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a wszczęcie nowych egzekucji jest niedopuszczalne,

  • doradca wesprze hotelarza w rozmowach i negocjacjach z wierzycielami, dążąc do wypracowania kompromisu satysfakcjonującego wszystkie strony,

  • przy wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego hotelarz ma możliwość przeprowadzić głosowanie nad układem, którego celem jest rozterminowanie i/lub umorzenie części zadłużenia.


W obecnych czasach zasadne wydaje się rozważenie wszystkich dostępnych możliwości, również tych, które daje restrukturyzacja. Właściciele hoteli mogą więc zasięgnąć fachowej porady doradcy restrukturyzacyjnego i poddać pod rozwagę możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji ich biznesów zgodnie z nowym trybem.


Autor: dr Patryk Filipiak, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, p.filipiak@filipiakbabicz.com / driu@filipiakbabicz.com


[1] Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

137 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page