top of page

Funkcjonowanie hotelu w epoce Covid – obostrzenia, wytyczne

Zaktualizowano: 17 lis 2020


„Musimy zamknąć hotele” - ogłosił 31.03.2020 we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Tą datę wszyscy zapamiętamy chyba długo i oby nigdy więcej nic takiego nie miało już miejsca .

Ostatni Goście mieli opuścić hotele do 2-ego kwietnia , po tym terminie w hotelach mogły być tylko zakwaterowane osoby przebywające na kwarantannie, w izolacji , personel medyczny lub osoby podróżujące służbowo.

W kwietniu w całym kraju działały pojedyncze obiekty , sytuacja niespotykana i myślę, że nikt z nas nie spodziewał się, że turystyka praktycznie z dnia na dzień przestanie funkcjonować .

Pod koniec kwietnia zaczęło się odmrażanie gospodarki, otwarcie hoteli przewidziane było w drugim etapie i tak na mocy Rozporządzenia od 4 maja 2020 r. dopuszczone zostało prowadzenie usług hotelarskich, jednak z pewnymi ograniczeniami. W dalszym ciągu nie mogą funkcjonować w pełnym zakresie hotelowe restauracje – posiłki mogą być przygotowywane i wydawane wyłącznie na wynos lub do pokoju. Działalność hoteli nadal jest mocno ograniczona – niedozwolone jest między innymi korzystanie ze znajdujących się na terenie hoteli basenów, siłowni, klubów fitness, salonów spa, sal zabaw, parków rozrywki, kasyn, barów, klubów, sal przeznaczonych do projekcji filmów. Niedozwolona jest także organizacja imprez takich jak targi, wystawy, konferencje itp. Więc praktycznie można w hotelu było się przespać i zjeść śniadanie albo w pokoju albo już w drodze powrotnej .

Wiele hoteli nadal pozostało zamkniętych. Od 18 maja zaczyna wracać do pracy gastronomia, nadal jednak bardzo ograniczona :

· limit osób w lokalu (na jedną osobę muszą przypadać co najmniej 4 m2);

· dezynfekcja stolika po każdym kliencie;

· zachowanie dwa metry odległości między stolikami. Blaty mogą być odsunięte od siebie o jeden metr pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum jeden metr ponad blat stolika;

· zachowanie dystansu półtora metra od gości siedzących przy osobnych stolikach;

· noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

· Musi być zapewniona obsługa kelnerska – samoobsługa a co za tym idzie bufety śniadaniowe są nadal zabronione

· Na początku mogą działać tylko ogródki – 30 maja można już zacząć serwować posiłki na Sali

6 czerwca – jest możliwa organizacja wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób. W hotelach mogą zacząć działać baseny, sauny i siłownie

Hotele nadal muszą zachowywać określone zasady sanitarne, poniżej opisane procedury mają na celu:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników i gości hoteli oraz

Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.

2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie hoteli w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.

3. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne wg których mają obecnie funkcjonować hotele i inne obiekty noclegowe są podzielona na 4 części :

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i obsłudze:

· Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu, stosownie do możliwości.

· Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 1.5 m Wyposażenie obsługi hotelu/obiektu/pensjonatu w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.

 • obowiązek stosowania przez dostawców hotelu/obiektu/pensjonatu środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 • Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 • Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 • umieszczenie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

 • Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

 • Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 1,5 metra).

 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.

 • Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 m odległości osoby od osoby).

 • Bieżące dezynfekowanie ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

 • Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.

 • Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie Gościa.

 • Po każdym Gościu zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia,

 • Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.

 • Zakaz używania hotelowych suszarek w łazienkach pokojowych.

 • W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu/obiektu/pensjonatu.

 • Funkcjonowanie restauracji i barów hotelowych/obiektów/pensjonatów zgodnie z zasadami wskazanymi w protokole dotyczącym restauracji.

 • Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.

 • W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 hotel / obiekt / pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu / obiektu / pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)

 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 • Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 • Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie;

3. Procedury zapobiegawcze / co zrobić gdy podejrzewasz że chory jest Gość lub pracownik:

 • Obowiązek zapoznania personelu hotelu/obiektu/odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).

 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie Gości , powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 • Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. – w każdym obiekcie powinien być wyznaczony taki pokój

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa zakażenia koronawirusem:

 • Jeśli gość mieszka w hotelu/ obiekcie –należy odizolować go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomić dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 • Ustalenie listy pracowników oraz gości obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał Gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Jak widać funkcjonowanie w obecnych czasach do prostych nie należy, wszystkie wyżej wymienione procedury oczywiście wiążą się z dodatkowymi kosztami bo musimy mieć płyn do dezynfekcji , maseczki, rękawiczki itp. Goście nadal bardzo zwracają uwagę na bezpieczeństwo w hotelu i często zadają pytania jak hotel dba o ich bezpieczeństwo .

Co na pewno powinniśmy robić i pewnie przyzwyczaić się do tego na dłuższy czas :

 • W trakcie sprzątania pokoju oprócz standardowych czynności dezynfekować wszystkie blaty, klamki i elementy wyposażenia hotelowego

 • Pomiędzy stolikami w restauracji zachowujemy bezpieczną odległość zgodnie z zasadami Społecznego Dystansu.

 • Stoliki, krzesła i zastawa stołowa są każdorazowo dezynfekowana.

 • Pracownicy mający kontakt z gośćmi są zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic oraz jednorazowych rękawiczek

 • Przed wejściem do restauracji dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.

 • Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane (dotyczy to w szczególności klamek, przycisków windy, blatów)

Na początku sierpnia wprowadzone zostają nowe zasady bezpieczeństwa dla powiatów – wyodrębniono 3 strefy :

Zielona – nie wprowadza się dodatkowych obostrzeń do tych już obowiązujących.

Żółta – na wszelkich tragach, kongresach może przebywać 1 osoba na 4m2 . Koncerty i inne wydarzenia kulturalne : jeśli wydarzenie odbywa się na przestrzeni otwartej obowiązuje limit 100 osób , w przestrzeni zamkniętej może przebywać 25% osób mieszczących się na całej widowni . To samo tyczy się kin i teatrów.

W restauracji – 1 osoba na 4m2 . Wesela i inne uroczystości rodzinne dopuszczalna liczna osób 100

Czerwona – zakaz organizowania targów i kongresów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. Kina – widownia zapełniona w 25%

W restauracji – 1 osoba na 4m2 . Wesela i inne uroczystości rodzinne dopuszczalna liczna osób 50

Podróż pociągiem: 50 % miejsc siedzących może być zajętych . Całkowity zakaz działalności sanatoriów i uzdrowisk

W zależności od tego w jakiej strefie znajduje się miasto takie obostrzenia zostają wprowadzane, lista aktualizowana jest raz w tygodniu .

Poniższa tabela przedstawia zmiany jakie dotyczą branży hotelarskiej od ponownego otwarcia hoteli .


Tabela zmian w Wytycznych dla branży hotelowej – dane ze strony www.gov.pl

Ludzie podróżowali, podróżują i będą podróżować to nie podlega dyskusji ale żyjemy obecnie w zupełnie innej rzeczywistości i chcąc mieć Gości u siebie musimy się do niej dostosować.

Ożywienie potrwa na pewno dłużej niż w innych branżach i będzie się różnić w poszczególnych segmentach. Pewne jest jednak to, że następna normalność będzie już naznaczona zmianami, zwłaszcza oczekiwaniami Gości w zakresie higieny ale też naszej elastyczności.

Podróże bliższe, prawdopodobnie samochodem powrócą dużo wcześniej niż te dłuższe, międzynarodowe i rekreacyjne a Goście będą oczekiwać dużej elastyczności w zakresie anulowania i zmiany opłat. Tzw booking window również bardzo się skróci gdyż podróżni monitorują sytuację na bieżąco i nie obawiają się tego, że gdzieś może nie być wolnych miejsc.


Wakacje dobiegły końca, dzieci wróciły do szkoły i stało się to czego obawiali się wszyscy nadeszła druga fala pandemii. Już sam podział na strefy zaczyna spowalniać ruch turystyczny a gdy cały kraj staje się strefą czerwoną w hotelach znów nowe rezerwacje przestają się pojawiać a te, które są zaczynają się anulować. Tym sposobem po nienajgorszym wrześniu jak na obecne czasy wyniki w październiku zaczynają przypominać te marcowo – kwietniowe. Biorąc pod uwagę wszystkie hotele w Polsce nie dzieląc na te miejskie u których sezonu praktycznie nie było możemy pokusić się o stwierdzenie, że sezon kategorycznie skończył się we wrześniu. IGHP przeprowadziło ankiety wśród Hotelarzy w terminie 2-6.11.2020 i jej wyniki pokazują, że 43% ankietowanych obiektów miało obłożenie poniżej 20% a tylko 15% hoteli zdeklarowało obłożenie powyżej 40% . Średnia cena wciąż spada.

Zaczynają się pojawiać kolejne obostrzenia, która się też zmieniają bo nie są do końca przemyślane jak np : gastronomia tylko na wynos , potem zmiana , że nie dotyczy Gości hotelowych.

Na początku listopada, wracamy do punktu wyjścia – od 7 listopada ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele dostępne są tylko dla:

 • gości przebywających w podróży służbowej,

 • dla sportowców w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,

 • dla osób, które wykonują zawód medyczny - w związku z tzw. „Hotelem dla medyka”

 • pacjentów oraz ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej (np.: pacjenci onkologiczni i dializowani oraz mali pacjenci przebywający pod opieką osób dorosłych)

Nowe rozporządzenie zostaje opublikowane w dniu 6.11.2020 roku i wprowadza w/w ograniczenia do dnia 29.11.2020

Co będzie dalej ? Czy czeka nas całkowity lockdown i tzw kwarantanna narodowa ? Co by się teraz nie wydarzyło sektor hotelarski jak i cała branża HoReCa odczuł skutki pandemii zanim wprowadzono jakiekolwiek obostrzenia i ograniczenia w prowadzeniu działalności. Ile będzie trwał powrót do czasów z przed pandemii i czy one w ogóle jeszcze wrócą jak zmienią się zachowania Gości , ile biznesów przetrwa . Na te i wiele innych pytań nie znamy jeszcze odpowiedzi ponieważ sytuacja jest ekstremalna i tak dynamiczna, że ciężko cokolwiek prognozować.


Autor: Anna Gasińska

General Manager w Wawel Queen Hotel / Dyrektor Regionalny w IGHP

94 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page